พันธบัตร กฟผ. วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อายุ 15 และ 20 ปี ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีภายหลังจากที่ กฟผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ AAA จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

         นายวันชัย หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดจำหน่ายพันธบัตร กฟผ. โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และ กฟผ. ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อสมทบโครงการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการออกพันธบัตรวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรร่วมจำนวน 2 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.57 ต่อปี และรุ่นอายุ 20 ปี วงเงิน 7,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.78 ต่อปี

         ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ กฟผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ AAA จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ที่สามารถออกพันธบัตรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth : HNW) ที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ซื้อได้ ซึ่งพันธบัตรดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยมีนักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในพันธบัตรครั้งนี้จำนวน 18 ราย ครอบคลุมทั้งนักลงทุนในกลุ่มบริษัทประกันชีวิต ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และสหกรณ์