ทีมงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ร่วมกับโครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบชุดหนังสือ EGAT Box Set “กฟผ. แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน” ให้กับห้องสมุดของโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนต่อไป โดยมี นายบุญช่วย คันธีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง และคณาจารย์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยชุดหนังสือ EGAT Box Set ดังกล่าว ประกอบด้วยหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ระบบสายส่งของไทย ภารกิจของ กฟผ. พลังงานในอนาคต และกิจกรรมเพื่อชุมชนของ กฟผ. เป็นต้น