กฟผ. จัดโครงการ EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 4 มุ่งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 10 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ภารกิจหลักของ กฟผ. และเสริมสร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์การแห่งทางเลือก

         นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดโครงการ EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 4 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

         นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มีนิสิต นักศึกษา จากหลายสถาบัน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้ภารกิจของ กฟผ. ในด้านการผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า และการรักษาเสถียรภาพของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศ ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. นั้น มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ลำตะคอง จ.นครราชสีมา และโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์หลายแห่ง โดยจะมีการไปศึกษาดูงานโครงการต้นแบบของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ หรือ Solar Power Plant (Floating) แห่งแรกของไทยที่เขื่อนศรีนครินทร์ด้วย

         โครงการ EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ และศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็น 10 สถาบันชั้นนำของประเทศ มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ ระบบวิธีคิด แนวทางการจัดการและการดำเนินกิจการของ กฟผ. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อให้นิสิต นักศึกษา สามารถค้นหาและวางเป้าหมายการทำงานของตนในอนาคตได้ตรงกับความถนัด และความสนใจของตนอย่างแท้จริง