20180824 PRE01 00

         กฟผ. รับ 4 รางวัล จากงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น นวัตกรรมดีเด่น และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสรรค์สังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

         วันนี้ (24 สิงหาคม 2561) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจรัฐวิสาหกิจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

20180824 PRE01 02

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า 4 รางวัล ที่ได้รับในครั้งนี้ได้แก่ รางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น เนื่องจากได้รับรางวัล 3 ปีติดต่อกันจึงได้รางวัลเกียรติยศ รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ โดยรวมกลุ่มความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นความภูมิใจในฐานะที่ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจไทยที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน เพื่อความผาสุกของคนไทย

20180824 PRE01 01

20180824 PRE01 03

20180824 PRE01 04

20180824 PRE01 05

20180824 PRE01 06

20180824 PRE01 0720180824 PRE01 0720180824 PRE01 0720180824 PRE01 10