นายสัจจะ เห็นใจชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน – สายส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคณะเข้าพบนายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอกุดรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสวนสุขภาพศูนย์ราชการอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

         เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายอำนาจ มะกล่ำขาว หัวหน้าหมวดประสานงาน หน่วยประสานงานก่อสร้าง เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าพบผู้นำชุมชนและราษฎรบ้านม่วงเงาะ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ กฟผ. พร้อมมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชนบ้านม่วงเงาะ โดยมีนางกันยา ดวงชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านม่วงเงาะ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

         กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในพื้นที่งานก่อสร้างสายส่ง 500 kV ร้อยเอ็ด 2 – ชัยภูมิ 2 ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศโดยรวม