นายวิมลไชย มงคล หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับ โรงไฟฟ้ากระบี่ และฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 ให้บริการตรวจโรคทั่วไปฟรีแก่ประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยออกหน่วยให้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศรีบอยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยวน และโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม