กฟผ. รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะองค์กรพี่เลี้ยง เพื่อเป็นการขอบคุณจาก บอท. ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจเข้าสู่มาตรฐาน ในโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)

         เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีและรับมอบโล่เกียรติคุณ โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) จาก พล.ร.ต.เอก สารสาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) โดยมี นางสาวรสา กาญจนสาย ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผล สคร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจาก กฟผ. และ บอท. เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กล่าวว่า ตลอดปี 2561 กฟผ. และ บอท. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันพัฒนาศักยภาพร่วมกัน 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง คือ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยในปี 2562 กฟผ. มีความตั้งใจที่จะสนับสนุน บอท. ต่อไป เพื่อร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐาน ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป ด้าน พล.ร.ต.เอก สารสาส กรรมการผู้จัดการ บอท. กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ดูแลและแบ่งปันข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของ บอท. โดยองค์กรเราพร้อมจะเรียนรู้จาก กฟผ. ในฐานะองค์กรพี่เลี้ยง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

         สำหรับโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) มีความเป็นมาจาก สคร. ได้ริเริ่มนโยบายที่จะสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีความร่วมมือในด้านต่างๆ มากขึ้น ทั้งความร่วมมือในด้านการยกระดับการบริหารจัดการ และความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ โดยในด้านการยกระดับการบริหารจัดการนั้น สคร. ได้ดำเนินการจับคู่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นพี่เลี้ยงในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน แบ่งปันเพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เป็นน้องเลี้ยงสามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย กฟผ. ได้รับเลือกให้เป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องเลี้ยง 2 แห่ง คือ 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ 2. บอท.