เมื่อวันที่ 17 - 21 มกราคม 2562 ห้องเรียนสีเขียว กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางสาวศิริมาส วิเศษศรี หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติในสถานศึกษา และทีมงานห้องเรียนสีเขียว กฟผ. ร่วมประชุมกับ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูแกนนำ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการจัดค่ายสำหรับครูโครงการห้องเรียน สีเขียว ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562