เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประทานโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่ยุวกาชาดดีเด่น และอาสายุวกาชาดดีเด่น รวมทั้งหน่วยงานและผู้ที่กระทำคุณประโยชน์หรือมีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น โดย นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับโล่พระราชทานฯ หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์หรือหน่วยงานที่มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาดด้วยดีมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันกว่า 17 ปี โดยได้ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่ ณ ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. และโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นสถานที่จัดกิจกรรม และ นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน เข้ารับโล่พระราชทานฯ รางวัลผู้กระทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น ซึ่งทำหน้าที่ในการประสานงานโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน