ครม. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ. ชุดใหม่ จำนวน 10 คน แทนชุดเดิมที่ครบวาระ โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กฟผ. คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 19 มีนาคม 2562

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กฟผ.) ชุดใหม่ จำนวน 10 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดังนี้

1. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ

2. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ

3. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา กรรมการ

4. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ

5. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ

6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ

7. รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ

8. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ

9. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ

10. นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป