bod 2020 5 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 19 มีนาคม 2562

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

การทำงาน

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Northrop University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศนียบัตร/ประวัติการอบรมที่สำคัญ

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 1 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 สถาบันดำรงราชานุภาพ

 

<< กลับสู่หน้ารายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.