bod 2020 7 PAKORN

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 19 มีนาคม 2562

วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2563 (ลาออก)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

การทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด
 • กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก Civil Engineering, Purdue University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Civil Engineering, Purdue University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ประกาศนียบัตร/ประวัติการอบรมที่สำคัญ

 • หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสันติสุข (4ส) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 72 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 34 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements of Directors รุ่นที่ 35 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

<< กลับสู่หน้ารายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.