ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. ได้รับ 6 รางวัลจากเวที “47th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จาก 4 ผลงาน ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมอเนกประสงค์แบบโปรแกรมได้ เอ็ม ซี อาร์ ยานสำรวจใต้น้ำ ระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์และมอนิเตอร์ริ่ง และชุดตรวจสอบการลัดวงจรในโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

         ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหาร กฟผ. โดยนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า และ นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที “47th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลดีเลิศ จากการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2561 และสามารถคว้ารางวัลรวม 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัล และรางวัลพิเศษ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 รางวัล และไต้หวัน 1 รางวัล

         สำหรับ รางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ จากหน่วยงาน International Strategic Technology Alliance สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ผลงาน อุปกรณ์ควบคุมอเนกประสงค์แบบโปรแกรมได้ (EGAT-Universal Controller (EGAT-UNICON)) จาก ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ มีประสิทธิภาพสูง และมีฟังก์ชันการทำงานเทียบเท่าอุปกรณ์ควบคุม (Programmable Logic Controller, PLC) โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอุปกรณ์ PLC ถึงประมาณ 10 เท่า สามารถใช้งานทดแทนอุปกรณ์ PLC แก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท และมีแผนในการใช้งานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีก 14 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 15 ล้านบาทต่อปี

         รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ จากหน่วยงาน Taiwan Invention Association ของไต้หวัน ได้แก่ ผลงาน เอ็ม ซี อาร์ ยานสำรวจใต้น้ำ (MCR Underwater Surveyor) จาก สังกัดโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด โดยเป็นการพัฒนาอุปกรณ์สำรวจใต้น้ำขนาดเล็กที่ควบคุมด้วยรีโมท เพื่อใช้สำรวจสภาพตะกอนใต้น้ำในระบบผลิตน้ำของโรงไฟฟ้าราชบุรี ทดแทนวิธีการเดิมที่ต้องหยุดระบบเพื่อให้นักประดาน้ำสำรวจ ส่งผลให้สามารถสำรวจตะกอนได้โดยไม่ต้องหยุดระบบผลิตน้ำ ลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจกว่า 100,000 บาทต่อปี โดยมีต้นทุนการสร้างเพียง 30,000 บาท

         รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน ระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์และมอนิเตอร์ริ่ง (Real-time Transformer Monitoring & Diagnostic System) จาก ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน และฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบส่ง เป็นการพัฒนาระบบ Transformer On-line Monitoring มาช่วยตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องปลดหม้อแปลง อีกทั้งยังสามารถแจ้งเตือนก่อนที่หม้อแปลงจะเกิดความเสียหายได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้สามารถจัดการแผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงได้อย่างเหมาะสมและลดต้นทุนการบำรุงรักษา โดยปัจจุบันมีการติดตั้งให้กับหม้อแปลง 500 kV แล้วทั้งสิ้น 3 เครื่อง และพร้อมขยายผลรวมทั้งสิ้น 87 เครื่อง และจากผลงาน ชุดตรวจสอบการลัดวงจรในโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Rotor Short-Turn Detector) จาก ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า ซึ่งการเกิดปัญหาการลัดวงจรในโรเตอร์ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการสั่นสะเทือนสูงและสร้างความเสียหายแก่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ดังนั้น จึงมีการพัฒนาชุดตรวจสอบการลัดวงจรในโรเตอร์ ทดแทนวิธีการเดิมที่ต้องถอดเข้าถอดออกอุปกรณ์ ซึ่งยุ่งยากและใช้เวลานาน โดยชุดตรวจสอบทำให้สามารถเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงลดค่าสูญเสียโอกาสในการขายไฟ คิดเป็นมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท โดยในปัจจุบันได้มีการติดตั้งใช้งานชุดตรวจสอบแล้วกว่า 11 เครื่อง

         “กฟผ. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลจากหลากหลายเวที สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การและประเทศชาติ นอกจากนี้ผลงานที่ผ่านมายังสร้างประโยชน์ไม่เฉพาะกับ กฟผ. แต่ยังนำประโยชน์มาสู่สังคมและชุมชน รวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้ประเทศ ตามวิสัยทัศน์ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ดร.จิราพร ศิริคำ กล่าว