กฟผ. เดินหน้าจัดค่ายผู้นำเยาวชน โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี ที่ 8 ครบแล้ว 4 ภาคทั่วประเทศ มุ่งหวังสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อทำโครงการแก้ปัญหาในชุมชนและสังคม

         เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร ค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ภาคใต้ ปีที่ 8 (พ.ศ.2562) ซึ่งเป็นค่ายหลักสูตรที่ 1 ค่ายสุดท้ายของปี ภายใต้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวพรทิพย์ ใจมั่น ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน และ นายประภาส พันธุ์อร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. กล่าวให้โอวาท

         นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีสำนึกในหน้าที่ของเยาวชนต่อประเทศชาติ เพื่อนำสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้กับเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ภาคใต้ ได้สร้างนวัตกรรมจนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ได้ร่วมกันทำงานสร้างเยาวชนคนพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

         นายประภาส พันธุ์อร่าม กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เห็นการพัฒนาเยาวชน การดำเนินงานของค่ายและโครงการที่เติบโตมาจนถึงปีที่ 8 โครงการนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนทราบข้อมูลด้านพลังงานและมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ยกระดับความสามารถของเยาวชนไทยในการนำเสนอความคิดที่ดีและแตกต่าง ซึ่งในแต่ละปีจะมีเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายฯ ได้แสดงศักยภาพว่าเยาวชนไทยไม่แพ้ใคร ซึ่งสิ่งที่โครงการต้องการเห็นจากครู เยาวชนและผู้ปกครอง คือ พลังทางความคิด หากเราหายใจแต่หยุดคิด คงไม่ต่างจากคนที่ตายแล้ว เพราะเมื่อหยุดคิดจะไม่เกิดความสำเร็จใหม่ๆ แน่นอน ดังนั้นจงคิดแบบต่างมุมแล้วจะพบคุณค่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อน อีกทั้งอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจากความคิดที่ทำไม่ได้ เป็นเราทำได้ เปลี่ยนความคิดเรื่องยาก เป็นยากเท่าไรก็จะทำให้ได้ ไม่หยุดคิดและมีชีวิตที่จะคิดต่อในวันต่อไป

         ทั้งนี้ ค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ภาคใต้ ปีที่ 8 มีเนื้อหาที่ประกอบด้วย การเรียนรู้สถานการณ์โลก การคิดนอกกรอบ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล และการเข้าใจแก่นความรู้ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม สมดุลพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ รวมทั้งการฝึกการทำงานเป็นทีมเพื่อประโยชน์ในการทำโครงงานแก้ปัญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา ซึ่งเป็นค่ายสุดท้ายของทุกภาคทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนจาก 10 จังหวัด 19 โรงเรียน จำนวน 60 คน วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ 9 คน วิทยากรกระบวนการ กฟผ. 10 คน ครูที่ปรึกษาและบุคลากรผู้สนับสนุน 29 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน เข้าร่วม สิ่งสำคัญที่เยาวชนได้รับจากค่ายคือการคิดค้นโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้หลักเหตุและผลในการแก้ปัญหา หลังจากนี้ให้เวลาเยาวชนได้คิดโครงงานและนำเสนอโครงร่างภายในเวลา 1 เดือน เพื่อพิจารณาสนับสนุนการทำงานต่อไป

         สำหรับโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับหน่วยงานภาคีประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านทักษะความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ ปลุกสำนึกรับผิดชอบของเยาวชนต่อการแก้ไขปัญหา เรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง รวมไปถึงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านเยาวชน