เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ InnoSpace (Thailand) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้น กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา 30 หน่วยงาน เพื่อผลักดันการพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และพัฒนาระบบนิเวศ โดย กฟผ. พร้อมให้ความร่วมมือทั้งด้านการบ่มเพาะ ด้านองค์ความรู้ และด้านการลงทุนอย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องวาสนาบอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร