ผลการประกวด clapperboard

ภาคเหนือ

         รางวัลชนะเลิศ
               ทีม ARK มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลงาน “Light for Life”

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                ทีมบุฟเฟ่ต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลงาน “น้องไฟฟ้ามาหาแล้วจ้า”

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
                ทีม 3Minutes Studio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “Friend”

 

ภาคกลาง

         รางวัลชนะเลิศ
                ทีม Pastel มหาวิทยาลัยบูรพา ผลงาน “Bottle of Light”

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                ทีม เล็บขบ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา ผลงาน “ElecSoul”

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
                ทีม จารย์แปลนสั่งลุย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลงาน “The Light Bringer”

 

ภาคใต้

         รางวัลชนะเลิศ
                ทีม Roaming จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลงาน “Who?”

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                ทีมสาวน้อยแห่งกระบี่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลงาน “น้องตะลุงกับไฟฟ้าที่หายไป”

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
                ทีม Flashlight จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลงาน “มุมมืด”

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         รางวัลชนะเลิศ
                ทีม Ford มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงาน “Never End for a Better Life”

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                ทีม Lightning Pigeon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลงาน “ถ้ามีไฟก็ไม่ต้องกลัวอะไร”

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
                ทีม suicide boy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผลงาน “อูก้าาาาาาาาา”

 


 20190620 MIS01 01

 

         มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน เพราะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าผ่านมุมมองของเยาวชน ในการสร้างสรรค์สื่อ อันจะนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปให้ได้รับรู้ถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และภารกิจของ กฟผ.

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์สื่อ Animation อย่างมีคุณค่า
 • เพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า
 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสถาบันการศึกษา และเยาวชน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในภูมิภาค (ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน)
 • ลงทะเบียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ไม่จำกัดรูปแบบ (2D, 3D, Stop motion, Motion Graphics) และเทคนิคการผลิตผลงาน / ความยาว 1 นาที (ไม่รวมเครดิต)
 • ใบสมัคร ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน
 • รอบแรกส่งเพียง พล็อตเรื่อง / บท / สตอรี่บอร์ด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และประกาศผล 10 ทีมต่อภาค วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมต่อภาค จะต้องเข้าร่วมอบรม (Workshop) ณ โรงแรมในภูมิภาคนั้น ๆ จำนวน 2 วัน 1 คืน ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (ทีมที่ไม่ร่วมอมรมถือว่าสละสิทธิ)
 • ผลิตผลงานจัดส่งในรูปแบบ DVD มาตรฐาน 3 ชุด / บท 3 ชุด หมดเขตส่งผลงาน (ประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรม Workshop)
 • ประกาศผลรอบชนะเลิศ รายภาค เดือนกันยายน 2562

 

กรรมการ / หลักเกณฑ์การให้คะแนน

          คณะกรรมการจากนักวิชาการด้านการสื่อสาร / ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน หรือผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ไทย / Animation และ กฟผ. ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

- ความคิดสร้างสรรค์ / ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระ การถ่ายทอดและการนำเสนอประเด็นที่ชัดเจน 50%
- เทคนิคการถ่ายทำ ความสมบูรณ์ ความสวยงาม / ความเหมาะสมของกราฟิก การตัดต่อภาพและเสียง            30%
- จริยธรรม คุณธรรม 20%

         *การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กิจกรรม / กำหนดการ (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2562)


          กิจกรรม 1 *** เริ่มพร้อมกัน 4 ภูมิภาค ***

   • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประกวด (24 มิถุนายน - 4 สิงหาคม 2562)
   • รอบแรกส่งเพียง พล็อตเรื่อง / บท / สตอรี่บอร์ด ความยาว 1 หน้า A4 (4 สิงหาคม 2562)
   • กรรมการพิจารณาคัดเลือก 10 ทีมต่อภาค / ประกาศผล (8 สิงหาคม 2562)
   • ร่วมสมัครส่งผลงานประกวด
    • ภาคกลาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร : https://bit.ly/302QT4T
    • ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://bit.ly/2REwP6h
    • ภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : https://bit.ly/2NpAhmB
    • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : https://bit.ly/2XCkvZv

          กิจกรรม 2

   • อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ภารกิจ กฟผ. เทคนิคการผลิต Animation และ จริยธรรมการสื่อสาร ให้กับทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม รวม 50 คนต่อภาค ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
   • สถานที่ โรงแรมในพื้นที่ / ภูมิภาค
    • * มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562)
    • * มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562)
    • * มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562)
    • * มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระหว่างวันที่  30 - 31 สิงหาคม 2562)

          กิจกรรม 3

   • ส่งผลงานและประกาศผล
    • * มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งผลงาน 5 ก.ย.2562 / ประกาศผล 27 ก.ย. 2562
    • * มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลงาน 8 ก.ย. 2562 / ประกาศผล 18 ก.ย. 2562
    • * มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่งผลงาน 15 ก.ย. 2562 / ประกาศผล 25 ก.ย. 2562
    • * มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงาน 21 ก.ย. 2562 / ประกาศผล 30 ก.ย. 2562
   • ทีมที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานทีมละ 15 นาที (จับฉลากนำเสนอผลงาน)
   • ประกาศทีมชนะเลิศ และมอบรางวัลทุนการศึกษา / ของที่ระลึก
   • ประกาศผลและมอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัย