กฟผ. จับมือ สพฐ. สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่าน Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน นำ Best Practice ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จมาขยายผลสร้างเครือข่าย โดยปี 2562 ส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว 464 แห่งทั่วประเทศไปแล้วเกือบ 1,400 คน

         วันนี้ (22 มิถุนายน 2562) นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 กฟผ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวได้นำนวัตกรรมมาร่วมพัฒนาต่อยอดผลงานจนได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาถ่ายทอดให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ 464 แห่ง เพื่อให้ทุกโรงเรียนในโครงการฯ สามารถนำนวัตกรรมของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบแบ่งปันและขยายผลองค์ความรู้สู่เครือข่ายในวงกว้าง อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป โดยในปี 2562 มีผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศผ่านการพัฒนาศักยภาพจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,392 คน

         สำหรับกิจกรรม Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 กฟผ. ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของการจัดกิจกรรมค่ายในปีนี้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครู 127 คน จาก 42 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในค่ายได้จัดให้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ Best Practice 8 หัวข้อ ได้แก่

  • อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่
  • โรงเรียนสีเขียว จากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) จากโรงเรียนอนุบาลพัทลุง จ.พัทลุง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก จ.กาญจนบุรี และโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
  • โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จ.พัทลุง และโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก จ.กาญจนบุรี
  • ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 จากโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
  • การจัดการด้านพลังงาน จากโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
  • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ และโรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
  • ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว สภานักเรียน ฯลฯ จากโรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี และโรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม จ.สุรินทร์

         ตลอดจนการใช้สื่อเทคโนโลยีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์กับสังคมแห่งการบริโภคที่ยั่งยืนร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมทั้งนำคณะผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี