กฟผ. ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำท้องถิ่น จำนวน 114 คน จาก 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน ใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผู้นำท้องถิ่นให้มีความรู้ มีความเข้าใจในหลักคิด หลักทฤษฎีหลักปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และภารกิจของ กฟผ. ในการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

         เมื่อระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ ได้แก่ ส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม (2) ภาควิชาการ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (3) ภาคศาสนา ได้แก่ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม (4) ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่แจ่มจาก 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน (5) ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (6) ภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ มูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย เครือข่ายเอามื้อสามัคคี และ (7) ภาคสื่อมวลชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และรายการครอบจักรวาล สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นขพ.)” ให้กับผู้นำท้องถิ่นใน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และผู้สนใจ จำนวน 114 คน จาก 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักคิด หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยกันดูแลป่าต้นน้ำและระบบนิเวศน์ของป่าไม้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับภารกิจของ กฟผ. ในการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ วัดพระธาตุดอยผาส้ม จังหวัดเชียงใหม่

         สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูงานเพื่อให้มีความรู้ มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ มีการบรรยาย เรื่อง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และแนวทางการฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า มีการบรรยาย เรื่อง การออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการพึ่งพาตนเองและรองรับภัยพิบัติ การบรรยาย เพื่อการพัฒนา 3 ขุมพลัง พลังกาย พลังใจ และพลังปัญญาการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย การสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนสังคม ตลอดจน การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ ตามกลไก 3 ระดับพื้นที่ 5 กลไก 7 ภาคี

         ทั้งนี้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 3/62 (รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์) ของ กฟผ. ได้เข้าบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ด้วย โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตรีวีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมกับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและผู้แทนทั้ง 7 บ่ายภาคีเครือข่ายด้วย