กฟผ. ประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้ากัมพูชา เดินหน้าแผนก่อสร้างระบบส่งเชื่อมโยง 230/500 kV ณ จุดเชื่อมต่อพรมแดนจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา กับจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ และการบริหารจัดการพลังงานระหว่างประเทศร่วมกัน

         เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานให้การต้อนรับ นายแก้ว รัตนะ ผู้ว่าการการไฟฟ้ากัมพูชา (H.E Keo Rottanak, Minister attached to Prime Minister, Managing Director of EDC) และคณะผู้บริหารการไฟฟ้ากัมพูชา (EDC) ในโอกาสประชุมเพื่อหารือเรื่องแผนการสร้างระบบส่งเชื่อมโยง 230/500 kV ระหว่างจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา กับ จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย ซึ่งเป็นการขยายผลจากการประชุมระดับทวิภาคี ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ในงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 โดยมีวาระในเรื่องการขอให้ กฟผ. และ EDC เร่งดำเนินการโครงการเชื่อมโยงสายส่งและขายไฟฟ้าให้กัมพูชา ณ บริเวณจุดเชื่อมโยง ไพลิน-จันทบุรี ไว้ด้วย

         ในวันดังกล่าว นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ได้ร่วมประชุมกับ ดร.เปรง จุลศา รองผู้ว่าการการไฟฟ้ากัมพูชา และคณะฯ ในรายละเอียดและกำหนดแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการตั้งคณะทำงาน Joint Working Group เพื่อศึกษารายละเอียดด้านเทคนิคและขั้นตอนในการสร้างระบบส่งเชื่อมโยงที่เหมาะสมต่อไป

         ทั้งนี้ การเชื่อมโยงระบบส่ง 230/500 kV ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา จะเป็นการยกระดับความร่วมมือในการบริหารจัดการพลังงานระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ และสามารถขยายผลไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ASEAN ในอนาคต