การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า พร้อมคณะผู้วิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Focus Group ‘โครงการวิจัยการออกแบบเชิงแนวคิดระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับการผลิตไฟฟ้าผสมผสานตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานรูปแบบใหม่ของ กฟผ.’ เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนผลการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. คาดสรุปผลวิจัยได้ในเดือนธันวาคมนี้

         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. พร้อมคณะผู้วิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก กฟผ. ใน ‘โครงการวิจัยการออกแบบเชิงแนวคิดระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับการผลิตไฟฟ้าผสมผสานตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานรูปแบบใหม่ของ กฟผ.’ จัดสนทนากลุ่มหรือ Focus Group เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนผลการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วม Focus Group กว่า 30 คน ณ ห้องประชุม Captain Wit โรงแรมเบลล่า บี บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         โครงการวิจัยการออกแบบเชิงแนวคิดระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับการผลิตไฟฟ้าผสมผสานตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานรูปแบบใหม่ของ กฟผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบไฟฟ้าไฮบริดระหว่างพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ลอยน้ำ และพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ รวมถึงความเป็นไปได้ของการใช้ระบบกักเก็บพลังงานควบคู่กันไป เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบในแง่ของการวางแผนกำลังการผลิต การบริหารจัดการการผลิตของระบบกักเก็บพลังงาน จากกรณีศึกษา 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. หรือ Hydro-Floating Solar Hybrid Project เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่มีกำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ เพื่อนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานที่เหมาะสมต่อการเชื่อมต่อระบบการผลิตร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและพลังงานน้ำ โดยคาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ภายในเดือนธันวาคม 2562

         ทั้งนี้ ในการจัด Focus Group ครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอที่มาของโครงการวิจัยพร้อมผลการศึกษารายงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแบบจำลองและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยมีการแบ่งกลุ่มเสวนาย่อย ซึ่งทีมผู้วิจัยจะนำผลที่ได้จากการเสวนากลุ่มย่อยมาปรับปรุงงานวิจัยเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดต่อไป