กฟผ. แม่เมาะ รับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแม่เมาะ หวังให้พื้นที่แม่เมาะเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งหนึ่งของประเทศในอนาคต ภายใต้แนวทาง 3 Smart ได้แก่ Smart Environment, Smart Energy และ Smart Economy

         เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. และพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (Mae Moh Smart City) พร้อมด้วย นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ภายในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. นางเทวัจฉรา อภัยภูมินารถ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. และนายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ กฟผ. ร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

         นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน โดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ กฟผ. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Mae Moh Smart City เพื่อให้ประชาชนโดยรวมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับทางจังหวัด และชุมชนชาวแม่เมาะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา “โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่” ที่มีการบริหารจัดการด้านพลังงาน และด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะแห่งหนึ่งของประเทศในอนาคต

         ด้าน นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจแทนชาวอำเภอแม่เมาะที่นอกจากภาครัฐแล้ว ยังมี กฟผ. ที่ให้ความสำคัญในการริเริ่มแนวนโยบายที่ดีและสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนแม่เมาะ อาทิ สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ที่คาดการณ์ได้ สร้างหมู่บ้านป่าไม้ชุมชน รวมถึงใช้ในการบริหารจัดการฝายชุมชน สร้างสตาร์ทอัพเพื่อผู้สูงอายุ ตลอดจนทดลองใช้แพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนจะร่วมกันขับเคลื่อนไปพร้อมกับ กฟผ. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวอำเภอแม่เมาะ

         ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการพัฒนา Mae Moh Smart City ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กำหนดแผนการพัฒนาเมืองระยะเวลา 20 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอแม่เมาะภายใต้กรอบหลักการศาสตร์พระราชาและ Sustainable Development Goals (SDGs) ได้มีการบูรณาการงาน Corporate Social Responsibility (CSR) ในอำเภอแม่เมาะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมออกแบบพัฒนาโครงการ Smart City เกิดการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมในภาพรวม และระยะเริ่มต้น เพื่อพัฒนาภายใต้แนวทาง 3 Smart ได้แก่ Smart Environment, Smart Energy, Smart Economy ซึ่งประกอบไปด้วย Smart Agriculture และ Smart Tourism โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนด้วยชุมชนเองได้ สำหรับแผนระยะยาว เมื่อการพัฒนาเมืองใน 3 Smart ข้างต้นแล้ว และเกิดความพร้อมในการพัฒนาต่อเนื่องจะมีการขับเคลื่อน Smart People, Smart Mobility, Smart Governance และ Smart Living ต่อไป