สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุม “10th World Environmental Education Congress” (WEEC 2019) พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.

         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ครั้งที่10 “10th World Environmental Education Congress” (WEEC 2019) ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไทยทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการทางสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ในหัวข้อ "Local Knowledge, Communication and Global Connectivity" โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดงานประชุม WEEC 2019 พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มก. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) Mr.Mario Salomone เลขาธิการ World Environmental Education Congress และเจ้าหน้าที่คณะผู้จัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

         ในการนี้ ทรงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องจัดนิทรรศการ เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ โครงการพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคตของ กฟผ. และยังมีการแสดงแบบจำลองของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro - Floating Solar Hybrid System) ซึ่งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อน และพลังงานแสงอาทิตย์ จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ กฟผ. ได้นำนวัตกรรมที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดย กฟผ. จะเริ่มนำร่องโครงการฯ ดังกล่าวนี้ ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ โดยมี นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ถวายรายงาน และ นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. ถวายของที่ระลึก ได้แก่ หนังสือ 50 ปี กฟผ. ตุ๊กตา Engy และหมวกโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

         ทั้งนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดงานประชุม WEEC2019 ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน โดยมีนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับมอบ

         สำหรับการประชุม WEEC 2019 มีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมจากทั้งไทย และทั่วโลก ให้ความสนใจเข้าร่วม ซึ่งการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนา และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป