กฟผ. รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม และรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ จากนายกรัฐมนตรีในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล – HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล โดยในปีนี้ กฟผ. ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม จากผลงาน “ระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์และมอนิเตอร์ริ่ง” และรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กฟผ. นายสุธน บุญประสงค์ และศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. พร้อมด้วยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นำทีมผู้บริหารเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

         สำหรับรางวัล 3 รางวัล ที่ กฟผ. ได้รับในครั้งนี้ รางวัลเกียรติยศบริหารจัดการองค์กรดีเด่น โดยมี นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. ขึ้นรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ซึ่ง กฟผ. ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และถือว่าได้รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 4 เป็นผลมาจากการที่ กฟผ. มีการบริหารจัดการองค์การที่ดีในด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

         ด้านรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. ขึ้นรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งรางวัลนี้ได้มาจากผลงาน “ระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์และมอนิเตอร์ริ่ง (Real-time Transformer Monitoring & Diagnostic System)” จากฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน และฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบส่ง ซึ่งผลงานนี้ยังได้ถูกจัดแสดงภายในงานอีกด้วย โดยนวัตกรรมนี้จะเพิ่มอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า ลดเวลาในการค้นหาสาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้น ลดขั้นตอนการหาค่าพารามิเตอร์เพื่อนำไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจติดตามสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างเป็นปัจจุบัน อันจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า อีกทั้งผลงานดังกล่าวยังได้รับรางวัลเหรียญเงินในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส อีกด้วย

         ด้านรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทน กฟผ. ขึ้นรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลใหม่สำหรับปีนี้ ที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นด้านงานดิจิทัลเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา กฟผ. มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล (Digital Organization) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนธุรกิจและสนับสนุนทุกกระบวนการทำงานหลัก เน้นพัฒนาและให้บริการ Digital Platform และ Digital Infrastructure ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัล กฟผ. ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐอย่าง Thailand 4.0

         ทั้งนี้ สคร. ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สำหรับรางวัล SOE Award ประจำปี 2562 มีทั้งสิ้น 10 ประเภทรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 6. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 7. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 8. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 9. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล และ 10. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562