สาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับ กฟผ. เขื่อนภูมิพล และภาคีเครือข่าย ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล โดย กฟผ. เขื่อนภูมิพล ร่วมสนับสนุนเรือพยาบาลเพื่อลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงที

         นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล เครือข่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก โดยมี นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล เป็นผู้แทน กฟผ. พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลสามเงา และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมภูหลวง เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

         สำหรับการลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้มีการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร การรักษาชีวิตคนในภาวะฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรีบดำเนินการ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดจากความตายหรือความพิการ ปัจจุบันพบว่า มีประชากรในเขตพื้นที่บางส่วนของอำเภอสามเงา ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพล รวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ตื่น กรมป่าไม้ ที่จะต้องเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ต้องประสบกับความยากลำบากในการเดินทางเมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น โรคในกลุ่มหลอดเลือดสมอง และหัวใจ หรือได้รับอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ต้องมีการนำผู้ป่วยไปรับการรักษาด้วยความรวดเร็ว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาลำเลียงผู้ป่วยมากกว่า 5 ชั่วโมง กว่าจะถึงมือแพทย์ ดังนั้นการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยในส่วนของเขื่อนภูมิพลนั้น ได้สนับสนุนเรือเพื่อนำมาปรับปรุงเป็นเรือพยาบาลลำเลียงผู้ป่วยในพื้นที่เหนือเขื่อน ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนเป็นเรือพยาบาลเพื่อนำส่งผู้ป่วยตามที่ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลสามเงา ทั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีแนวคิดจะเตรียมพัฒนาเรือพยาบาล หรือ สถานพยาบาลลอยน้ำต้นแบบในอนาคตอีกด้วย