คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

bod 2020 4 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
bod 2020 6 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการทรัพยากรบุคคล

 

bod wg nontikorn

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการทรัพยากรบุคคล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
BOD 2020 BOONYANIT

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (DP)

ผู้ว่าการ กฟผ.
กรรมการทรัพยากรบุคคล
bod wg suttichai

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

รองผู้ว่าการบริหาร
กรรมการทรัพยากรบุคคล
bod wg jadil

นายชฎิล ศุขะพันธุ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 410) ว่าด้วย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (ค.101/2563)