คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.

bod 2020 4 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
bod 2020 6 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.

 

bod wg nontikorn

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
bod wg boonyanit

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
bod wg suttichai

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

รองผู้ว่าการบริหาร
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
bod wg jadil

นายชฎิล ศุขะพันธุ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 397) ว่าด้วย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. (ค.99/2562)