นายมงคล สุกใส 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. ให้ปรากฎแก่บุคคลภายนอกโดยเด่นชัด

  • สนับสนุนเรื่องการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้านในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 1,458 ครัวเรือน การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และร่วมชี้แจงผลการดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ