นายสมยศ  ตันติภัทรกุล 
วิศวกรระดับ 6 สังกัด อบส.

ผลงานดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องและปรากฎเด่นชัด เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. หรือสังคม

  • สร้างโปรแกรม Simulator จำลองกระบวนการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของ รฟ.พลังน้ำ และแก้ไขปัญหาเหตุการ Blackout ได้ถูกต้องรวดเร็ว จดเป็นลิขสิทธิ์ของ กฟผ.