นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป

  • จัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนทุกแขนง สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขี้นทั่วโลก โดยชี้แจงว่าเขื่อนศรีนครินทร์มีความมั่นคงปลอดภัย ทำให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว เกิดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย

  • ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของ กฟผ. ป้องกันไฟป่า โดยการสร้างฝายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานโครงการ 1,120 ฝายถวายสมเด็จย่า ที่ทางเขื่อนศรีนครินทร์เป็นเจ้าภาพ ทำให้หน่วยงานและองค์กรใน จ. กาญจนบุรี ให้ความร่วมมือและและสนับสนุนโครงการทุกกิจกรรมที่เขื่อนดำเนินการ