นายพิศิษฐ์  บุญประชา 
ช่างระดับ 7  ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง 

บำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละต่อสาธารณชน หรือสาธารณประโยชน์ หรือเสี่ยงภัยอันตราย เพื่อช่วยชีวิตหรือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

  • ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลให้กลุ่มบุตรหลานผู้ปฏิบัติงานและเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า

  • ริเริ่มโครงการสายสืบลำน้ำบางปะกงสร้างจิตอาสาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ

  • ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันเรือพื้นบ้าน ในงานเทศกาลออกพรรษาของวัดทองนพคุณให้ได้รับความนิยมอีกครั้ง ทำให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับจากชุมชนในฐานะหน่วยงานของชุมชนที่มีความสำคัญในการฟื้นฟูประเพณี ในปี 2553