egat governor recruit 2563 annoucement poster

 

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนผู้ว่าการคนปัจจุบันที่จะครบกำหนดเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างในปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.egat.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นสมัครแทน ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ อาคารสำนักผู้ว่าการ (ท.100) สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2436 5320, 0 2436 5324 และ 0 2436 6329

 

 

egat governor recruit 2563 annoucement