ทุกตึก ทุกอาคาร เราคือผู้สรรค์สร้าง ทุกแนวคิด ทุกการออกแบบ เราคือผู้สร้างสรรค์ วิศวกรรมบนโครงสร้าง ศิลปะบนพื้นผนัง เราจับมาผสมผสานกัน ให้ได้สถาปัตยกรรมที่เป็นเบื้องหลังซึ่งเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การ เพราะเราคือ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

          กลุ่มอาคารสำนักงานปูนเปลือยตั้งตระหง่านผ่านกาลเวลาเคียงข้างอาคารรุ่นน้องทรงสูงห่อหุ้มด้วยกระจกสีสันสดใส พร้อมสรรพด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมยุคใหม่เสริมสมรรถภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการบริหารงานพร้อมชูศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีขององค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง

          หากถามว่าสิ่งใดคือหัวใจของการออกแบบอาคารต่างๆ คำตอบคือ การอนุรักษ์พลังงาน หรือที่เราจะเรียกติดปากกันว่า อาคารอนุรักษ์พลังงาน หรืออาคารเขียว “Green Design Concept” ตามมาตรฐานประเทศไทย และระดับสากล นอกจากโจทย์สำคัญอื่น ๆ ที่ได้รับ เช่น ประโยชน์ใช้สอยของอาคาร จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าทำงานในอาคารต่าง ๆ ซึ่งจะต้องนำมาคิด คำนวน เพื่อการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการ เพื่อให้เราสามารถสนับสนุนการทำงานของทุกคน ทุกภาคส่วนได้ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม

          อาคารอนุรักษ์พลังงานนั้น เริ่มตั้งแต่การออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงาน รูปทรงของตัวอาคาร ทิศทางการวางอาคารที่ต้องรับแสงแดดในทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกให้น้อยที่สุด เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร จนถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้ได้อาคารประหยัดพลังงาน

          อย่างเช่น อาคารสำนักงานใหญ่ (EGAT Headquartars) ที่ถือเป็นอาคารที่นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานมาใช้ ตั้งแต่การเลือกใช้หลอดไฟ LED ใช้ระบบปรับอากาศ Chilled Beam ในพื้นที่สำนักงานช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการกระจายความเย็น การนำระบบ Building Automation System (BAS) มาใช้บริหารจัดการการใช้พลังงานของอาคารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การควบคุมการเปิด-ปิดไฟส่องสว่างเป็นเวลาอัตโนมัติ ควบคุมระบบปรับอากาศในการ เปิด-ปิด และคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ มี Motion Sensor และ Daylight Sensor มาควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟส่องสว่างในบางพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในอาคารสำนักงานใหญ่ อาคารอนุรักษ์พลังงานสูง 20 ชั้น ทรงกลมรีหมุนวน ที่ก่อสร้างขึ้นตามแนวคิดศูนย์กลางพลังงาน The Energy Core Concept

          สำหรับอาคารศูนย์การเรียนรู้สำนักงานกลาง กฟผ. ก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรองมาตรฐานสูงสุดด้านการอนุรักษ์พลังงาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ระดับ Platinum จาก U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในผลงานการออกแบบอาคาร และการผสมผสานประสบการณ์การทำงานของบุคคลากรของฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้างร่วมกับองค์ความรู้ของ กฟผ. ที่สะท้อนนออกมาเป็นอาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

          ศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. ถือเป็นประจักษ์พยานสำคัญในการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และการอนุรักษ์พลังงานของ กฟผ. ซึ่งพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และยังสามารถเพิ่มเติมความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานผ่านงานออกแบบของตัวอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักพลังงานให้กับเยาวชน และประชาชนที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการภายใน

          ทั้งนี้แม้ กฟผ. จะมีภารกิจหลักในการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ แต่ กฟผ. ก็คำนึงถึงสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเสมอมา และได้ส่งผ่านความรู้ด้านการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้กับเยาวชนและประชาชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่งของ กฟผ. และกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้น ยังสะท้อนผ่านการออกแบบและการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ภายใน กฟผ. เพื่อเดินหน้าเป็นหนึ่งในองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และเป็นสร้างความภูมิใจให้กับประเทศ พร้อมกับการดูแลความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าอย่างมั่นคง

เรื่องและภาพ

กองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ