รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน

โรงไฟฟ้าจะนะ : ปี 2562 new
       
ปี 2549 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561

โรงไฟฟ้าบางปะกง :
       
ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ : ปี 2562 new
       
ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ :
       
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560

โรงไฟฟ้าวังน้อย : ปี 2562 new
       
ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561

โรงไฟฟ้ากระบี่ : ปี 2562 new
        ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561