กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และ ปตท. เริ่มกระจายแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเดิมที่จังหวัดนนทบุรี 76 แห่ง พร้อมเตรียมทยอยจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัดกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลสุขภาพตำบลทั่วประเทศกว่า 9,800 แห่ง รวมจำนวน 2.4 ล้านลิตร เพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง

         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน อาทิ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการ กฟผ. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร กฟผ. นำโดย นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบแอลกอฮอล์โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบแอลกอฮอล์ ณ ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี

         นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง โดยร่วมมือกับ กฟผ. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดหาแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อกระจายให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศเพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ หรือใช้ป้องกันโรคระบาด COVID-19 กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงพยาบาล และประชาชนในกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว

ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุญาตนำเอทานอลไปผลิตเป็นเจลล้างมือได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสถานการณ์เร่งด่วน และมีปริมาณเอทานอลสำรองเพียงพอในการใช้ในภาคพลังงาน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายจัดหาแอลกอฮอล์ เพื่อกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศกว่า 9,800 แห่ง คิดเป็นจำนวน 2,400,000 ลิตร โดย กฟผ. และ ปตท. จะเร่งกระจายแอลกอฮอล์ไปให้ถึงโรงพยาบาลฯ สุขภาพให้เร็วที่สุด โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบหน่วยงานละ 4,900 แห่ง

         สำหรับการมอบแอลกอฮอล์ครั้งนี้ ถือเป็นวันแรกที่เริ่มกระจายแอลกอฮอล์ส่งให้กับทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเริ่มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นที่แรก ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวม 76 แห่ง โดยมีปริมาณจัดหาแอลกอฮอล์สำหรับจังหวัดนนทบุรีรวม 7,600 ลิตร ซึ่งจะจัดส่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้สาธารณสุขจังหวัดกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

         ด้าน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า โรค COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและไม่น่าจะหมดไปในระยะเวลาอันสั้น จึงต้องมีการดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนทุกคน โดยแอลกอฮอล์ที่ได้มาในครั้งนี้ จังหวัดจะจัดสรรไปตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง ๆ และขอขอบคุณกระทรวงพลังงานเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้จังหวัดนนทบุรีแข็งแรงขึ้น โดยทางจังหวัดนนทบุรีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเอาชนะ COVID-19 ได้

         ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุญาตนำเอทานอลไปผลิตเป็นเจลล้างมือได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสถานการณ์เร่งด่วน และมีปริมาณเอทานอลสำรองเพียงพอในการใช้ในภาคพลังงาน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายจัดหาแอลกอฮอล์ เพื่อกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศกว่า 9,800 แห่ง คิดเป็นจำนวน 2,400,000 ลิตร โดย กฟผ. และ ปตท. จะเร่งกระจายแอลกอฮอล์ไปให้ถึงโรงพยาบาลฯ สุขภาพให้เร็วที่สุด โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบหน่วยงานละ 4,900 แห่ง