จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา กฟผ. ทั่วประเทศ ยังคงส่งมอบน้ำใจ ทั้งอุปกรณ์ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ กฟผ. เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

         โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญ ธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ จำนวน 2 ตู้ หน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 50 ชิ้น หน้ากากผ้าจำนวน 120 ชิ้น Face Shield จำนวน 50 ชิ้น เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด และขนาด 5,000 มิลลิลิตร จำนวน 4 แกลลอน น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 4 แกลลอน และชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 6 ชุด ให้กับโรงพยาบาลบางจาก เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายวันฉัตร ชินสุวาเทย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนภูมิพล บรรจุถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมเป็นจิตอาสาในการบรรจุถุงยังชีพ “น้ำใจจาก กฟผ.เขื่อนภูมิพล” จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่โดยรอบเขื่อนภูมิพล โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

         เขื่อนจุฬาภรณ์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ประกอบด้วย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 ขวด และขนาด 450 ซีซี จำนวน 4 ขวด เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 4 ชุด ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ จำนวน 2 อัน กล่องอะคริลิกครอบผู้ป่วย จำนวน 1 กล่อง ชุดป้องกันสารเคมีจำนวน 30 ชุด ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคุณนรสิงห์ อุทรังษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโสที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนสิริกิติ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ และผู้ปฏิบัติงานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทองแสนขัน โรงพยาบาลพิชัย และโรงพยาบาลตรอน ประกอบด้วย ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 กล่อง ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งพื้น จำนวน 2 กล่อง และเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 ชุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)