หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศพร้อมใจกันส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และประชาชนโดยรอบเขตเขื่อน โรงไฟฟ้าและสำนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทนความห่วงใยของชาว กฟผ. ทุกคน และมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังในการสนับสนุนดูแลสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

         เขื่อนวชิราลงกรณ ถวายน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายเศรษฐพงษ์ ฮามคำไพ วิศวกรระดับ 11 และนายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ ถวายน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 350 ซีซี จำนวน 500 ขวด ให้กับวัดปรังกาสี ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายในโรงทานที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         กฟผ.แม่เมาะ มอบฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งโต๊ะ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 11 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในอำเภอแม่เมาะ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด จำนวน 2 กล่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จำนวน 3 กล่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก จำนวน 2 กล่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน จำนวน 2 กล่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี จำนวน 2 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสุรพล ปุกฆะ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายเสกสรรค์ โลหะกิจ ปลัดอำเภองานปกครอง เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนน้ำพุงมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายบัณฑิต ดาผา วิศวกรระดับ 10 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน และขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 4 ขวด เสากดแอลกอฮอล์เจล แบบเท้าเหยียบ จำนวน 4 ชุด ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ จำนวน 2 กล่อง กล่องอะคริลิกครอบผู้ป่วยป้องกันเชื้อ 1 กล่อง ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 30 ชุด ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

         โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนามอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางอัญชุลี ศรีวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนรัชชประภา สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา มอบฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร จำนวน 1 กล่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพัง จำนวน 1 กล่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะแสง จำนวน 1 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)