กฟผ. ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อร่วมประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนโครงการการดำเนินงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ของ กฟผ. พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่ครบเครื่องและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ และผู้บริหารในสายงาน รวย. เป็นผู้แทน กฟผ. ให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Andrew Beirne, Economic and Prosperity Counsellor, UK Permanent Representative to UNESCAP เพื่อร่วมประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนโครงการการดำเนินงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ของ กฟผ. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         สำหรับในการประชุมหารือดังกล่าว กฟผ. ได้มีการนำเสนอใน 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1. การแนะนำศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 2. การดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ได้แก่ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และโครงการ Renewable Energy Certificated (REC) 3. Energy Excellence Center (EEC) แหล่งเรียนรู้พลังงานสะอาดและยั่งยืนที่สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าได้ในพื้นที่ของตัวเอง และ 4. โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

         การร่วมหารือถึงการสนับสนุนโครงการการดำเนินงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำของ กฟผ. นั้น สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เล็งเห็นว่า กฟผ. เป็นหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จากการดำเนินโครงการและการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามกรอบภายใต้โครงการ The ASEAN Low Carbon Energy Programme (LCEP) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพรอสเพอริตี้ (Prosperity Fund) แห่งสหราชอาณาจักร ที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งในเชิงนโยบาย การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และการพัฒนาช่องทางทางการตลาด แก่ 6 ประเทศพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยคำนึงถึงด้านประสิทธิภาพของพลังงาน และการใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ

         โอกาสนี้ คณะจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่ครบเครื่องและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอีกด้วย โดยมีการขอเข้าใช้สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มปิด และจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กำหนด