research000

 

sunyapised headband2


ปมตรวจสอบสถานะ


 

banner recruit01 crop  

การรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง

 

ปมตรวจสอบสถานะผมประสบการณเฉพาะทาง

 Updated : ตุลาคม 2564

 

 

การรับนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. 

            กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ.

** สำหรับกำหนดการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2565
กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนความต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

  EGAT Internship

ติดต่อสอบถามเรื่องการรับนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานบุคคลของ กฟผ. 

 

Updated : ตุลาคม 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ
กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส
หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย"

contact