research000

 

banner recruit01 crop  

ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง

 ______________________________________________________________________________

รอบที่ 1 : ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
ตำแหน่ง วิศวกร รหัสตำแหน่ง G1308  G1330  G1333
ตำแหน่ง ช่าง รหัสตำแหน่ง G9403  G9408

รอบที่ 2 : ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร รหัสตำแหน่ง G1331
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  รหัสตำแหน่ง G3101

รอบที่ 3 : ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563
 ตำแหน่ง วิศวกร รหัสตำแหน่ง G1338
ตำแหน่ง วิทยากร รหัสตำแหน่ง G7309

รอบที่ 4 : ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
 ตำแหน่ง นักธรณี รหัสตำแหน่ง G2301
ตำแหน่ง วิทยากร รหัสตำแหน่ง G7312

รอบที่ 5 : ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
 ตำแหน่ง วิศวกร รหัสตำแหน่ง G1329  G1341
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  รหัสตำแหน่ง R1303
ตำแหน่ง ช่าง รหัสตำแหน่ง G9421

รอบที่ 6 : ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร รหัสตำแหน่ง G1205   G1305   G1313   G1314   G1315   G1323   G1336   G1339  G1340  G1344   R0601
ตำแหน่ง วิทยากร รหัสตำแหน่ง G7303
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  รหัสตำแหน่ง G3301

รอบที่ 7 : ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร รหัสตำแหน่ง G1307 G1309

รอบที่ 8 : ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง G1207  G1303  G1318  G1320  R0201   
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง G7203  G7205 
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง G9417  G9420  G9422

รอบที่ 9 : ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง G1209  G1306   
ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์  รหัสตำแหน่ง G8301 
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง G9402  G9407  G9415

รอบที่ 10 : ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง G7310   

รอบที่ 11 : ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง G1311  G1312  G1321  
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง R1801 
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง G9406  G9409

รอบที่ 12 : ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง   G1206  R2201  R2202  R2401 
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  รหัสตำแหน่ง G3303  R2203 
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง G7207
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง G9424

รอบที่ 13 : ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง  G1204  G1310  G1322  G1332  G1343 
ตำแหน่ง นักบัญชี  รหัสตำแหน่ง G5301 
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง G7208  G7306  G7316
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง G9401  G9405  G9411  G9414  G9416  G9425 

รอบที่ 14 : ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร รหัสตำแหน่ง G1304

รอบที่ 15 : ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง G1334
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง G7204  G7320  G7311  G7317
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง G9410  R1201  R2102  R2601

รอบที่ 16 : ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง G1326
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง R1001  R2001

รอบที่ 17 : ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง นิติกร  รหัสตำแหน่ง G4302
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง G7314

รอบที่ 18 : ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง R2804
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง G9404

รอบที่ 19 : ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง G1301  R1701  R1702
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  รหัสตำแหน่ง G3201  G3302
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง G7308  G7319  R2901
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง R1703

รอบที่ 20 : ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง R0401  R2801  R2803
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  รหัสตำแหน่ง R2703
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง G7304  G7307
ตำแหน่ง เศรษฐกร  รหัสตำแหน่ง G6201

รอบที่ 21: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง G1201  G1208  G1316  G1327  G1328   G1337  R0302  R0602  R1501  R1301  R2701
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง  G7206  G7302  G7315  G7318  R0304
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รหัสตำแหน่ง  G3202
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R0603  R0901

รอบที่ 22: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง G1324  G1342  R0301  R0303 
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง  G7202
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R1601

รอบที่ 23 : ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง  G7313  R2101

รอบที่ 24 : ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง  G1302  G1335  R2802
ตำแหน่ง นักธรณี  รหัสตำแหน่ง  G2201
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ  รหัสตำแหน่ง  G0401

รอบที่ 25 : ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง  R1302  R2702
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R1304

รอบที่ 26 : ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง  G7301
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  G9419  R1101

รอบที่ 27 : ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง  G1325
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง  G7305

รอบที่ 28 : ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง  R1401  R1402
ตำแหน่ง วิทยากร  รหัสตำแหน่ง  G7201  R1801
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R1403  R1404

รอบที่ 29 : ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R3101

รอบที่ 30 : ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R0101  R0102

รอบที่ 31 : ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  G9418

รอบที่ 32 : ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  G2902  G9412  R1101

รอบที่ 33 : ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  G9409  R2301  R2501  R2502

รอบที่ 34 : ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  G9411  R0801  R0901

รอบที่ 35 : ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  G9413

รอบที่ 36 : ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R0501  R0605  R0701  R2805

รอบที่ 37 : ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ตำแหน่ง วิศวกร  รหัสตำแหน่ง  G1301

รอบที่ 38 : ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  G9419  R1001

รอบที่ 39 : ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R1201  R1202

รอบที่ 40 : ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R3101

รอบที่ 41 : ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
ตำแหน่ง ช่าง  รหัสตำแหน่ง  R1901  R2001

button check final 383

Updated : 20 เมษายน 2564

 

 

การรับนักศึกษาฝึกงาน รอบที่ 3/2564

                          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์เข้ารับการฝึกงานกับ กฟผ. แจ้งความประสงค์เข้าฝึกงานผ่านระบบนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. (EGAT Internship Program) รอบที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาที่เริ่มฝึกงานในเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564 (วันสิ้นสุดการฝึกงานให้เป็นไปตามที่สถาบันการศึกษากำหนด) โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564

                          สำหรับนักศึกษาที่เคยสมัครเข้าฝึกงานแล้วในปี 2563 และประสงค์สมัครเข้าฝึกงานในปี 2564 โปรดแจ้งแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348 เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการสมัครในระบบ

                          ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ.

 

ตรวจสอบคุณวุฒิ สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานรอบที่ 3/2564 click here

  button internship

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานบุคคลของ กฟผ. 

_____________________________

 

Updated : 7 เมษายน 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ
กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส
หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย"

contact