หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศพร้อมใจกันส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และประชาชนโดยรอบเขตเขื่อน โรงไฟฟ้า และสำนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทนความห่วงใยของชาว กฟผ. ทุกคน และมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลัง ในการสนับสนุนดูแลสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

         เขื่อนสิรินธร ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้า เขื่อนสิรินธร นายชนินทร์ สาลีฉันท์ หัวหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับวัดในพื้นที่เขื่อนสิรินธร ได้แก่ วัดคำเขื่อนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร โดยมีพระมหาบุญเฮ็งปุญญาสิริ (ป.ธ.9) เจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอสิรินธร รับถวายฯ วัดช่องเม็กธรรมาราม (วัดภูนกยูง) ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร โดยมีพระครูภาวนาญาณรังษี (น.ธ.เอก ศน.บ.) เจ้าอาวาสรับถวาย และวัดป่าโพธิญาณ (สาขาวัดหนองป่าพงสาขาที่ 8) ของ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) โดยมีหลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ เป็นเจ้าอาวาส รับถวายฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

         โรงไฟฟ้าน้ำพองสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง และผู้ปฏิบัติงาน มอบงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง และ นพ.วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพองและคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

         เขื่อนอุบลรัตน์ มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมัย สมหวัง หัวหน้ากองบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มอบเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จำนวน 5 ชุด และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ขวด และมอบเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 3 ชุด และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ขวด ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยมศึกษา) มอดินแดง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

         ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ นางสาวสุมิตรา กาญจนมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง นางอุไรวรรณ พันธ์ไพศาล หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จังหวัดลพบุรี แห่งละ 1 ตู้ เพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยมีนายแพทย์ประภาส ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และนางยุพา ศรัณยูเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

         กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นายแผนกานต์ เพิ่มสุข หัวหน้ากองบริการกลาง เหมืองแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเงินสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 450,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล แม่เมาะ โรงพยาบาลแม่ทะ โรงพยาบาลมะเร็ง และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับนำไปใช้บริหารจัดการภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

         กฟผ. มอบถุงปันสุข นายณรงค์ฤทธ์ โทธรัตน์ หัวหน้ากองบริหารงานบำรุงรักษา ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วย ร่วมกิจกรรมมอบถุงปันสุข จำนวน 64 ถุง ให้กับชาวบ้านบ้านสวนป่าแม่เมาะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายประจักษ์ ชาติสืบ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสวนป่า เป็นผู้รับมอบ ณ บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

         เขื่อนจุฬาภรณ์ สนับสนุนเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ นายจีระพงษ์ แก้วภิรมย์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ และผู้ปฏิบัติงาน มอบกล่องอะคริลิกป้องกันเชื้อ จำนวน 1 กล่อง ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จากนั้นได้เดินทางไปมอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 18 ชุด ให้สำนักงานสาธารณสุข อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

         เขื่อนสิริกิติ์ มอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ นายนิวัตน์ ขาวมาก หัวหน้าแผนกโรงงานเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมที่ปรึกษาประชาคมตำบลแสนตอ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ ให้กับชุมชนบ้านปากปาด จำนวน 6 ชุด โดยมี นายคงกฤช จ่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านปากปาด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ แผนกโรงงานเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563