สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เตรียมจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ในระหว่างวันที่ 2–6 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” จัดแสดงผลงานผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานพันธมิตร โดย กฟผ. ร่วมนำผลงานไปแสดงศักยภาพ 4 ผลงาน

         เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2–6 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ รวมทั้งของ กฟผ. ให้ประชาชนทั่วไปและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ โดยมี นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Lotus Suite 1–4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

         ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ วช. กล่าวว่า การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 เพื่อเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพกว่า 300 ผลงาน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิจัย ได้แก่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model และในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน เปิดงานในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

         นายสาธิต ครองสัตย์ กล่าวว่า ในส่วนของ กฟผ. นั้นได้เตรียมนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป็นผลงานของผู้ปฏิบัติงาน ไปจัดแสดงในงานจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 1. ผลงานประดิษฐ์เรื่อง นวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน 2. หุ่นยนต์อเนกประสงค์เพื่อบำรุงรักษางานสายส่ง 3. การพัฒนารูปแบบการตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำดื่มแบบเม็ด และ 4. โปรแกรมถอดรหัสสัญญาณความสั่นสะเทือน ค้นหา Bearing ที่มีความเสียหายในระยะเริ่มต้น

         สำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2–6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ภายในงานประกอบด้วย ส่วนของนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม และนิทรรศการผลงานสายอุดมศึกษา ส่วนของการประชุมและสัมมนา อีกทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การร่วมประชุม สัมมนาและชมนิทรรศการแบบออนไลน์ 2. การเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน โดยทั้งสองรูปแบบสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.researchexpo.nrct.go.th ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นในการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดงาน และงดการลงทะเบียนหน้างานในทุกกรณี