ขอเชิญชวนชาว กฟผ. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสร้างศาลา และเมรุเผาศพ วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และได้สืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

         กฟผ. เตรียมจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนคู่สังคมไทย และเพื่อประโยชน์ในการใช้งานด้านศาสนกิจ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดช่วงเดือนตุลาคม ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร และวัดโตนด จังหวัดนนทบุรี

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2563 วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า วัดป่ามหาไชย ได้วางแนวทางการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อย่างเคร่งครัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ อีกประการหนึ่ง กฟผ. มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงอยู่ถึง 5 สถานี ในจังหวัดสมุทรสาคร และจะสร้างเพิ่มอีก 1 แห่ง ในปี 2565 เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้ารองรับการเติบโตของจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ โดย กฟผ. ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดป่ามหาไชย เดินทางมารับบิณฑบาต อบรมธรรมะ และประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด เมื่อทราบว่าทางวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีอุปสมบทเพื่อให้พระสงฆ์ได้สืบทอดดำรงพระพุทธศาสนาสืบไป กฟผ. จึงจัดทอดกฐินสามัคคี กฟผ. โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จะเป็นพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. และในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 จะจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ามหาไชยแห่งนี้

         ด้านนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2563 วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี กล่าวเสริมว่า สำหรับวัดโตนดนั้น ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดชีวิต และอยู่ในพื้นที่โดยรอบ สำนักงานกลาง กฟผ. เมื่อทางวัดได้สร้างศาลา และเมรุเผาศพแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กฟผ. จึงได้เห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อเติมเต็มการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าอาวาสที่จะพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน และพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 จะมีพิธีสมโภชองค์กฐินที่วัดโตนด และในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 จะจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโตนด เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนทั่วไป

         “นับเป็นโอกาสอันดีของ กฟผ. และผู้ปฏิบัติงาน ที่จะได้ร่วมทำบุญและสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินครั้งนี้ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีพิเศษที่ได้จัดงานทอดกฐินถึง 2 วัด โดยรวมวัดที่อยู่ในพื้นที่รอบสำนักงานกลางด้วย ซึ่งวัดนับเป็นอีกสถานที่สำคัญที่เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เราในการส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ของ กฟผ. อีกทั้งยังเป็นบทพิสูจน์ว่าการมี กฟผ. ตั้งอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามนั้นแม้ภารกิจหลักคือการผลิตไฟฟ้าให้คนไทย แต่ก็ไม่ทอดทิ้งสังคมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ เพราะ กฟผ. ให้การสนับสนุนวัดและสถานศึกษาเพื่อให้เป็นศูนย์รวมการพัฒนาของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเสมอ”ผู้บริหารกล่าวเชิญชวน

         ผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร สามารถส่งเงินทำบุญได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ อนุกูล เคาน์เตอร์การเงิน 3 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 หรือสามารถโอนเงินเข้าออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2563 วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 143-0-22850-4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย พร้อมส่งสำเนาใบฝาก และแจ้งชื่อที่ เบอร์โทร 024365552

         สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี สามารถส่งเงินทำบุญได้ที่คุณวิไลลักษณ์ อนุกูล เคาน์เตอร์การเงิน 3 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2563 วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี บัญชีเลขที่ 143-0-22849-0 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย พร้อมส่งสำเนาใบฝากและแจ้งชื่อที่ เบอร์โทร. 024365552

         ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่สนใจไปร่วมงานทอดกฐินทั้ง 2 แห่ง สามารถเดินทางไปร่วมงานกับรถบัส กฟผ. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ จะจัดเตรียมไว้ให้ และจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป