กฟผ. สานต่อโครงการแว่นแก้ว มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อนำไปจัดซื้อแว่นตาและเป็นทุนในการดำเนินงานของโครงการ โดยปี 2563 นี้ วางเป้าออกหน่วยบริการรวม 7 ครั้ง หวังเป็นพลัง ในการผลักดันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งจากการดำเนินงานมาตลอด 17 ปี สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสายตาแล้วกว่า 2 แสนราย

         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการแว่นแก้ว ประจำปี 2563 จำนวน 1 ล้านบาท แก่นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาแว่นตาและอุปกรณ์ในการบริการ รวมถึงดำเนินงานตามพันธกิจ ของโครงการ โดยมี นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน เข้าร่วมพิธี มีนายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวว่า กฟผ. และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนโครงการแว่นแก้วมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จที่ได้รับมาตลอด 17 ปี เป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับโครงการนี้ กฟผ. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รวมถึงบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร เป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ประสบปัญหาทางสายตา ซึ่งปัญหาการมองเห็นนับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน การได้รับแว่นตาจากโครงการแว่นแก้วจึงช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและ การใช้ชีวิตประจำวัน จึงหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวนี้จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยผลักดันเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

         นายยงยุทธ ศรีชัย กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินโครงการแว่นแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา (4 รอบ) เมื่อปี 2546 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดย กฟผ. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการขั้นพื้นฐานการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งปัจจุบันสามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านสายตาได้กว่า 274,544 ราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในปี 2563 นี้ กฟผ. จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 ล้านบาท สำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแว่นตา และสมทบทุนโครงการ ดำเนินงานต่อไป

         ด้านนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการแว่นแก้วขึ้น ซึ่ง กฟผ. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ถือเป็นพันธมิตรที่ทำเพื่อประชาชน เพราะ กฟผ. เป็นองค์การที่มีส่วนช่วยในการดูแลสังคมและชุมชน ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลฯ ก็มีภารกิจดูแลด้านสายตาให้กับประชาชนด้วย จึงเป็นการดีที่จะได้ดำเนินภารกิจร่วมกันในการมอบสิ่งที่ดีให้กับประเทศต่อไป

         ทั้งนี้ ในปี 2563 โครงการแว่นแก้วยังมีเป้าหมายในการมอบโอกาสการมองเห็น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน รวมถึงเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพทางสายตาที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน โดย กฟผ. มีแผนดำเนินการออกหน่วยโครงการแว่นแก้วในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 7 ครั้ง เพื่อสนับสนุนภารกิจ กฟผ. ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561–2580 (PDP 2018)