กฟผ. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA บูรณาการศักยภาพความเชี่ยวชาญของทั้งสามหน่วยงานสร้าง Platform มาตรฐานสากลเพื่อแก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Sensor For All กำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการกลางเดือนตุลาคม 2563 นี้

         ศาตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. และนายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) พร้อมทีมงานผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อเป้าหมายในการแก้ปัญหาผลกระทบสภาพอากาศของประเทศในเรื่องฝุ่น PM 2.5 โดย กฟผ. ได้นำระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีอยู่ในโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ทั่วประเทศมาบูรณาการร่วมกับโครงการ Sensor For All ของจุฬาฯ ในการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง และเพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มศักยภาพให้มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับประเทศ กฟผ. จึงได้ร่วมมือกับ GISTDA ซึ่งมีข้อมูลดาวเทียมในระดับอวกาศ และภูมิสารสนเทศ มาพัฒนาเป็น Platform ระดับประเทศ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในแง่สิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ และสาธารณสุข

         ทั้งนี้ กฟผ. จะมีส่วนในการผลักดันการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ Theme AIR ซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง ที่บรรจุอยู่ในแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ปี 2559-2569 (ปรับปรุงปี 2563) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว

         สำหรับโครงการ Sensor For All เป็นการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ด้วยการติดตั้ง Sensor ภาคพื้นดินไว้ตามสถานที่สำคัญ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผลรวมกับข้อมูลจากดาวเทียมของ GISTDA แสดงผลรูปแบบ Real Time ของ คุณภาพอากาศ ซึ่งการคาดการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน สำหรับการเฝ้าระวัง และวางแผนมาตรการ แก้ไขรองรับ โดย กฟผ. จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Platform ที่สำคัญเพื่อประชาชนและประเทศชาติในครั้งนี้