กฟผ. (สำนักงานใหญ่) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ประจำปี 2563 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับทอง จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การันตีแนวทางการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

         นายณัฐ ยุทธสารประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเป็นอาคารราชการต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำเสีย โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

         กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1–16 ดำเนินโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการ น้ำเสีย ประจำปี 2563 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 197 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดการน้ำเสียจากอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งยกย่องเชิดชูหน่วยงานราชการที่มีการดำเนินการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นอาคารราชการต้นแบบให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการจัดการน้ำเสีย โดยหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับการยกย่องว่าเป็น “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง

         สำหรับรางวัล “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ประจำปี 2563 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ยืนยันในแนวทางการดำเนินงานของ กฟผ. (สำนักงานใหญ่) ว่าเป็นองค์การหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการวางแผนพัฒนาระบบฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน