กฟผ.. มอบเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 และอุปกรณ์สำนักงานให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย เพื่ออำนวย ความสะดวกประชาชนที่เข้าใช้บริการ และสนับสนุนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า คิดเป็นเงิน 104,000 บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 11.75 ตันต่อปี นำไปสู่การเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มี การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บางกรวย

         เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร เป็นประธานมอบเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ และตู้ ให้กับ พ.ต.อ.ศิวัช ศรีวิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางกรวย เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมี นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรี เมืองบางกรวย พร้อมด้วยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมพิทักษ์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า กฟผ. มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ด้วยนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ขณะเดียวกันยังส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วน มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โครงการที่ปรึกษาพลังงาน โครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 เป็นต้น ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

         สำหรับการกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานีตำรวจภูธรบางกรวย เป็นสถานที่ราชการตัวอย่างในพื้นที่อำเภอบางกรวย ที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยการสนับสนุนการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จำนวน 10 เครื่อง สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานเดิม คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 24,000 หน่วยต่อปี หรือเป็นเงินประมาณ 104,000 บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 11.75 ตันต่อปี ทั้งนี้ขอขอบคุณที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งผลของการ เพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ถือเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน