พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 7/2563 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ในการประชุม ครั้งที่ 16/2562 ที่ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบแยกน้ำ-น้ำมันของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งส่งผลให้การบำบัดน้ำปนเปื้อนน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นในโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น