ผู้ทวนสอบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) สรุปผลการทวนสอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ของ กฟผ. ปี 2563 แนะนำให้มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกระบวนงานทุกส่วน การจัดการประเด็นสำคัญด้าน CSR ตลอดจนการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความครอบคลุม ชัดเจน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ

         สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. จัดประชุมรับฟังผลการทวนสอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. โดยมีคณะทำงานดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คสย.) นำโดย นางสมใจ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธาน คสย. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการสรุปจากคณะผู้ทวนสอบของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

         จากการดำเนินการทวนสอบเอกสารการดำเนินงานและลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทุกสายงานของ กฟผ. ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ผู้ทวนสอบได้สรุปผลและให้คำแนะนำต่อ กฟผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยง และสร้างความชัดเจนในการดำเนินงานสำคัญ ๆ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทั่วทั้งองค์การ อาทิ โครงสร้างการบริหารงาน CSR จากระดับสูงจนถึงระดับกองที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับกรอบการดำเนินงาน ข้อบังคับ กฟผ. นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเน้นเรื่องการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีนัยสำคัญของ กฟผ. คู่มือการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ กฟผ. ควรดำเนินการทบทวน พัฒนา ปรับปรุง ได้แก่ การสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องช่องทางสำหรับการรายงานเกี่ยวกับการกระทำผิด ด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน เน้นเฝ้าระวังการปฏิบัติของบริษัทคู่สัญญาผ่านการบริหารสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานตามกฎหมายครบถ้วนภายในขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

         สำหรับพื้นที่รับการทวนสอบในปี 2563 อาทิ สายงานรองผู้ว่าการบริหาร ทวนสอบฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทวนสอบฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและ กิจการเพื่อสังคม สายงานรองผู้ว่าการการเงินและบัญชี ทวนสอบฝ่ายบัญชี สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ทวนสอบฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทวนสอบสำนักงานไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ทวนสอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สายงานรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง ทวนสอบเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและ พลังงานหมุนเวียน ทวนสอบโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากสายงานต่าง ๆ อย่างดี

         ในด้านการประยุกต์ใช้ ISO 26000 นั้น ในกระบวนการดำเนินงานภาพรวม กฟผ. สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ โดยคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลองค์การ สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ประเด็นผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ประเด็นที่พบจากการทวนสอบครั้งนี้ คสย. จะนำเสนอรายละเอียดให้ผู้บริหารทุกสายงานรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงาน วางแผน กำหนดแนวทางต่าง ๆ รวมทั้งรองรับการตอบระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของ กฟผ. ต่อไป