research000

 

 โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 • คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
  1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2562-2563 เท่านั้น
  3. ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

 • เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีใช้ภูมิลำเนาบิดา หรือมารดาในการสมัคร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา ประกอบด้วย
  3. สำเนาใบคุณวุฒิ / ใบแสดงผลการศึกษา

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจการชุมชน รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
                ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ที่สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าตอบแทน
  ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 12,500 บาท

 • รายละเอียดหน่วยงาน พื้นที่ภูมิลำเนา และจำนวนที่เปิดรับสมัคร คลิกที่นี่