อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง ผ่านการประเมินอาคารตามมาตรฐาน TREES โดยสถาบันอาคารเขียวไทย ในช่วงคะแนนสูงสุดระดับ PLATINUM เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน มุ่งส่งต่อองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

         นายวิรัช อุดมพงศ์ลักขณา ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน สร้างและดำเนินการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการก่อมลภาวะ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำ และสร้างพื้นที่ที่มีคุณค่า เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้อาคาร โดยผ่านการตรวจประเมินอาคาร ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability : TREES) ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย จากสถาบันอาคารเขียวไทยในช่วงคะแนนสูงสุดระดับPLATINUM สำหรับอาคารก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ โดยพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนจาก 1. การบริหารจัดการอาคาร 2. ผังบริเวณภูมิทัศน์3. การประหยัดน้ำ 4. พลังงานและบรรยากาศ5. วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 6. คุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 7. การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 8. นวัตกรรม โดยเริ่มประเมินตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการก่อสร้างอาคารทั้งนี้ การบริหารจัดการค่าการใช้พลังงานสุทธิสำหรับอาคารสำนักงานต้องไม่เกินค่าที่กำหนด 171 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตางรางเมตรต่อปี (Building energy code , BEC) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของกระทรวงพลังงาน

         สำหรับอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ตรวจวัดค่าการใช้พลังงงานสุทธิจริงสามารถวัดได้เพียง 126 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปีเท่านั้น นับได้ว่าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เป็นอาคารแห่งแรกของ กฟผ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TREES ในระดับ PLATINUM สะท้อนความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

         นอกจากนั้น ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ยังได้รับการออกแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยนำเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อนิทรรศการ พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมอาคารและการบริหารการใช้พลังงานและทรัพยากรภายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมาเรียนรู้และนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุด นักขัตฤกษ์) สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือโทร. 0 2436 8952