VPN กฟผ.

028

p1

ให้บริการเรียกใช้เว็บไซต์
ภายใน กฟผ.

p2

ให้บริการเรียกใช้ระบบงานภายใน กฟผ.
รวมทั้งการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน กฟผ.
WINDOWS MacOS

งานบริการ VPN กฟผ.

คู่มือการใช้งาน VPN

For WINDOWS new!

pdf small Web Access

pdf small Network Access

pdf small Network Access Software Manual

For MacOS new!

pdf small Network Access

pdf small IPSec

For iPad & iPhone new!

pdf small Network Access

pdf small IPSec
 

For Android new!

pdf small IPSec

pdf small Network Access

ข้อกำหนดในการเปลี่ยน Password

ผู้ใช้ควรเปลี่ยน Password ของท่านอย่างเป็นประจำอันเป็นแนวทางปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

Password ที่ใช้ควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วย

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ตัว

  • ตัวเลข อย่างน้อย 2 ตัว

  • เครื่องหมายอักขระอย่างน้อย 1 ตัว

(Ex. *,+,/) ตัวอย่างเช่น ann*35bc หรือ d85i/ged


pdf small มาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ.